Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez Mateusza Żyrka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Żyrek Mateusz GLOBAL z siedzibą ul. Brzeziny 3, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521669275, REGON: 240413101.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres witryny internetowej (Strona): www.dreamairy.com, www.dreamairy.pl 

Adres e-mail: dream@dreamairy.com  

Adres korespondencyjny: Żyrek Mateusz GLOBAL, ul. Brzeziny 3, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

I. Definicje

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dni -  dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 
 2. Dostawa – proces dostarczenia Klientowi Produktu przez Sprzedawcę – od momentu przekazania przesyłki z Produktem Dostawcy do momentu skutecznego doręczenia Produktu Klientowi.
 3. Dostawca – podmiot zewnętrzny, któremu zlecono zrealizowanie Dostawy, na podstawie odrębnej umowy. Listę Dostawców Sprzedawca udostępnia na Stronie.  
 4. Klient – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 6. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 7. Produkt/Produkt– produkt oferowany przez Sprzedawcę na Stronie, który może być przedmiotem Umowy.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.
 9. Sklep/Strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę.
 10. Umowa - umowa sprzedaży Produktu(ów) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Najważniejsze informacje

 1. Warunki realizacji Umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis Produktu zawierający specyfikację Produktu oraz aktualną w chwili ekspozycji na stronie cenę Produktu. 
 2. Informacje zawarte na Stronie Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji odbywa się poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia i podsumowaniu szczegółów zamówienia. W przypadku zaistnienia problemów technicznych z formą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji określoną powyżej, Sprzedawca potwierdza zamówienie za pomocą innych dostępnych kanałów kontaktu – w szczególności telefonicznie. 
 4. Wskazane na Stronie ceny Produktów są cenami brutto i zawierają wszystkie obciążenia publicznoprawne wymagane przepisami prawa, w szczególności podatek VAT. Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia kosztów Dostawy Produktu (koszty Dostawy pokryte są przez Sprzedawcę z należności tytułem ceny Produktu pod warunkiem że wartość zamówienia przekracza 150 zł.), jednak ma możliwość wyboru sposobu Dostawy, na zasadach określonych w pkt. III.2.1. Regulaminu. W razie wyboru przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy – pkt. V.4. Regulaminu stosuje się.  

III. Zasady zakupu Produktu

 1. Zamówienia Produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Proces składania zamówienia:
 1. Wysłanie Sprzedawcy przez Klienta informacji o zainteresowaniu zawarciem Umowy – wyłącznie poprzez narzędzia dostępne na Stronie tj. dodanie wybranych Produktów do koszyka (kliknięcie na widoczny przy opisie Produktu przycisku „do koszyka”, następnie przejście do zakładki „Koszyk”, wybranie sposobu Dostawy, kliknięcie na przycisk „Zamawiam”, wypełnienie danych Klienta niezbędnych do zawarcia Umowy i Dostawy Produktu, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem sklepu internetowego i akceptacją jego treści, a dalej przejście do podsumowania zamówienia i kliknięcie na przycisk „potwierdzam zakup” i zrealizowanie płatności za zamówienie w wybranej przez Klienta formie płatności. 
 2. Wysłanie Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - w sposób opisany w pkt. II.3 Regulaminu.
 1. W przypadku zaistnienia problemów technicznych dotyczących składania zamówienia w sposób opisany w III.2. Regulaminu, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia innego sposobu złożenia zamówienia. O sposobie złożenia zamówienia w inny sposób niż opisany w III.2. Regulaminu decyduje Sprzedawca. 
 2. Aktualnie możliwe metody płatności są widoczne dla Klienta na Stronie oraz po potwierdzeniu zakupu w sposób opisany w pkt. III.2. Regulaminu.

IV. Termin realizacji zamówienia 

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Termin, w którym Klient otrzyma Produkt(y) jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy. Szacowany czas dostawy w przypadku wybranego przez Klienta sposobu Dostawy jest widoczny dla Klienta na Stronie oraz w momencie wyboru przez Klienta sposobu Dostawy w sposób opisany w pkt. III.2. Regulaminu. i terminu realizacji zamówienia wskazanego na stronie. Terminy liczone są w dniach roboczych.
 3. Dostawa jest realizowana na adres do doręczeń wskazany przez Klienta w toku składania zamówienia zgodnie z III.2. Regulaminu albo do wskazanego przez Klienta punktu odbioru lub paczkomatu – w zależności od wybranego sposobu Dostawy.
 4. W dniu przekazania przez Sprzedawcę Dostawcy przesyłki z Produktem, do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja potwierdzająca przekazanie przesyłki Dostawcy do dostarczenia. Niezależnie od ww. informacji, Dostawca może poinformować Klienta o przyjęciu przesyłki.  
 5. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stanu przesyłki niezwłocznie – w momencie odbioru przesyłki, a jeśli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze – Klient ma prawo zażądać sporządzenia protokołu stanu przesyłki niezwłocznie po ujawnieniu szkody przesyłki – nie później niż 7 dni od dnia odbioru przesyłki.  Wszelkich roszczeń wobec Dostawcy w związku z wydaniem przesyłki, co do której stwierdzono nieprawidłowości, dochodzi się zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.).
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny - na zasadach właściwych dla Dostawcy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego produktu do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. Wszelkie koszty ponownej Dostawy Produktu obciążają Klienta.

V. Prawo odstąpienia Konsumenta od umowy

 1. Klient dokonujący zakupu Produktu(ów) jako Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem pkt. V.1 Regulaminu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, w sposób wskazany poniżej:
 • Poprzez nadanie dokumentu oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o realizacji prawa odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • Poprzez przesłanie skanu własnoręcznie podpisanego przez Klienta dokumentu oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w rozdziale V Regulaminu w sytuacji, gdy zakupiony Produkt został wyprodukowany na miarę, według indywidualnych potrzeb i indywidualnej specyfikacji Klienta. 
 2. Zwrot Produktu(ów) powinien nastąpić na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu, z tym że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów - w takim przypadku Sprzedawca zwraca Klientowi płatność w wysokości uiszczonej ceny za Produkt oraz kosztu najtańszego sposobu Dostawy danego Produktu.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu na adres korespondencyjny Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. W wypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie w oświadczeniu o o odstąpieniu od umowy zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

VI. Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Sprzedawca zapewnia, że dostarczane Produkty są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady). 
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. 
 2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia
 3. Żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Koszt dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Otrzymanie reklamacji złożoną przez Klienta w formie wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdza w formie zwrotnej wiadomości e-mail o przyjęciu reklamacji do rozpoznania.
 3. Reklamacja Klienta powinna zawierać informacje o dacie zakupu, Produkcie i wadach Produktu, a także dane Klienta umożliwiające rozpatrzenie reklamacji.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji - w formie odpowiadającej formie złożenia reklamacji (tj. jeśli reklamację złożono w formie wiadomości e-mail – poprzez zwrotną wiadomość e-mail; jeśli reklamację złożono w formie pisemnej – poprzez nadanie pisma na adres korespondencyjny Klienta).

VII. Warunki techniczne

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła dostępu, ciągu cyfr generowanego w przypadku płatności ani innych poufnych danych, które wprost nie zażądano w procesie składania zamówienia zgodnie z pkt. III.2. Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Klient posiada miejsce zamieszkania/siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie w celach prawidłowego wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązków publicznoprawnych (podatkowych). 
 2. W ramach polubownego rozpatrywania sporów i reklamacji, niezależnie od trybu określonego w pkt VI. Regulaminu, Klient ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.).
 5. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w odrębnym dokumencie - Polityce prywatności. 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę w formie określonej w pkt. V.1 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości e-mail.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres korespondencyjny Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

______________________________, _______________________

(miejscowość, data oświadczenia)

Dane kontaktowe Klienta:

______________________________

(imię, nazwisko)

______________________________

(adres, kod pocztowy)

______________________________

(telefon, e-mail)

Żyrek Mateusz GLOBAL

ul. Brzeziny 3

43-502 Czechowice-Dziedzice

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

(dokładny dane identyfikujące Produkt, numer zamówienia)

–Data odbioru zamówienia: ______________________________

- Dane do zwrotu płatności (jeśli inne niż użyte w pierwotnej transakcji): 

_________________________________________________________________________________________

 

______________________________

(podpis Klienta(ów))

 (*) Niepotrzebne skreślić

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl